Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Смолич Олександр Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04136 мiсто Київ Пiвнiчно - Сирецька, 3
4. Код за ЄДРПОУ 14314038
5. Міжміський код та телефон, факс 044 205 34 12 044 205 34 05
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=250 в мережі Інтернет 28.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Монаков Сергiй Владленович
1.07
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2017 року обрано/переобрано Монакова Сергiя Владленовича, членом Наглядової ради, не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 1,07 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Є представником акцiонера КМ СЕК'ЮР КОРП. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Дмитречук Богдан Петрович
0.015
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2017 року обрано/переобрано Дмитерчука Богдана Петровича, членом Наглядової ради, не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 0,015 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Золотухiн Валерiй Тихонович
0.28
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2017 року обрано/переобрано Золотухiна Валерiя Тихоновича, членом Наглядової ради, не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 0,28 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Берiнгов Сергiй Борисович
11.87
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2017 року обрано/переобрано Берiнгова Сергiя Борисовича, членом Наглядової ради, не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 11,87 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Юденко Олександр Дмитрович
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2017 року обрано/переобрано Юденко Олександра Дмитровича, членом Наглядової ради. Не має згоди на розкриття паспортних данних. Який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi с. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства". Є представником акцiонера Монакова Сергiя Владленовича. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обранння загальним зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради, директор департаменту "Солар АА" ПАТ "Квазар".