Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Смолич Олександр Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.06.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Квазар"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04136 мiсто Київ Пiвнiчно - Сирецька, 3
4. Код за ЄДРПОУ 14314038
5. Міжміський код та телефон, факс 044 205 34 50 044 205 34 05
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.06.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=250 в мережі Інтернет 30.06.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.06.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Монаков Сергiй Владленович МЕ 971657
03.12.2009 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
1.07
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припинено повноваження Монакова Сергiя Владленовича, члена Наглядової ради, паспорт серiя МЕ№ 971657 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 03.12.2009р., який володiє 1,07 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 30.06.2016р.
30.06.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Дмитерчук Богдан Петрович СН 580971
16.09.1997 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.015
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припинено повноваження Дмитерчука Богдана Петровича, члена Наглядової ради, паспорт серiя СН №580971, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 16.09.1997р., який володiє 0,015 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 30.06.2016р.

30.06.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Золотухiн Валерiй Тихонович СН 798584
02.04.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.28
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припинено повноваження Золотухiна Валерiя Тихоновича, члена Наглядової ради, паспорт серiя СН №798584, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.04.1998р., який володiє 0,28 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 30.06.2016р.
30.06.2016 припинено повноваження Член Нагляддової ради Берiнгов Сергiй Борисович СО 243377
19.10.1999 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
11.87
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припинено повноваження Берiнгова Сергiя Борисовича, члена Наглядової ради, паспорт серiя СО №243377 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 19.10.1999р., який володiє 11,87 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 30.06.2016р.
30.06.2016 обрано Член Наглядової ради Монаков Сергiй Владленович МЕ 971657
03.12.2009 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
1.07
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року обрано Монакова Сергiя Владленовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя МЕ №971657 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 03.12.2009р., який володiє 1,07 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради.
30.06.2016 обрано Член Наглядової ради Дмитерчук Богдан Петрович СН 580971
16.09.1997 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.015
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано Дмитерчука Богдана Петровича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СН №580971, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 16.09.1997р., який володiє 0,015 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
30.06.2016 обрано Член Наглядової ради Золотухiн Валерiй Тихонович СН 798584
02.04.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.28
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано Золотухiна Валерiя Тихоновича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СН №798584, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.04.1998р., який володiє 0,28 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
30.06.2016 обрано Член Наглядової ради Берiнгов Сергiй Борисович СО 243377
Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
11.87
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано Берiнгова Сергiя Борисовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СО №243377 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 19.10.1999р., який володiє 11,87 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
30.06.2016 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Омельчук Лариса Володимирiвна СН 214262
04.07.1996 Радянським РУГУ МВС УКраїни в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2015 року припинено повноваження Омельчук Лариси Володимирiвни, члена Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя СН №214262 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 04.07.1996р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з 27.04.2012р. по 30.06.2016р.
30.06.2016 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Кудла Ростислав Теодозiйович ВМ 279461
28.01.1997 Корольовським РВ ГУ УМВС України у Житомирськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припинено повноваження Кудли Ростислава
Теодозiйовича, члена Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя ВМ №279461 виданий Корольовським РВ ГУ УМВС України у Житомирськiй областi 28.01.1997р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi за власним бажанням, на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки.
Перебував на посадi з 17.04.2015 по 30.06.2016р.
30.06.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Омельчук лариса Володимирiвна СН 214262
04.07.1996 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2015 року обрано Омельчук Ларису Володимирiвну, членом Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя СН №214262 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 04.07.1996р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi
ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї.
30.06.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Осадча Свiтлана Олександрiвна МЕ 045108
08.06.2002 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року обрано Осадчу Свiтлану Олександрiвну, членом Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя МЕ №045108 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 08.06.2002р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду бухгалтера I категорiї, члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Квазар».
30.06.2016 обрано Член Наглядової ради Юденко Олександр Дмитрович
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року обрано Юденко Олександра Дмитровича, членом Наглядової ради. Не має згоди на розкриття паспортних данних. Який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi с. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обранння загальним зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посаду директор департаменту "Солар АА" ПАТ "Квазар".
30.06.2016 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Осадча Свiтлана Олександрiвна МЕ 045108
08.06.2002 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припинено повноваження Осадчої Свiтлани Олександрiвни , члена Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя МЕ №045108 виданий Подiльським РУ ГУ УМВС України у м. Києвi
08.06.2002р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi за власним бажанням, на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки.
Перебував на посадi з 17.04.2015 по 30.06.2016р.
30.06.2016 припинено повноваження Члена Наглядової ради КМ Сек'юр Корп д/н 1430472
д/н
66.91
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припинено повноваження КМ Сек'юр Корп - юридична особа , члена Наглядової ради, реєстрацiйний код 1430472, яка володiє 66,91 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 17.04.2015р. по 30.06.2016р.