Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Мартинов Геннадiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.05.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Квазар"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04136 Київ Вулиця Пiвнiчно - Сирецька, 3
4. Код за ЄДРПОУ 14314038
5. Міжміський код та телефон, факс 044 205 34 50 044 205 34 05
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=250 в мережі Інтернет 30.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.05.2016 обрано Член правлiння Суботiн Юрiй Миколайович СО 244442
28.11.1999 Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Кимєвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року обрано Суботiна Юрiя Миколайовича, членом правлiння, паспорт серiя СО №244442 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 28.11.1999р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Директора Департаменту енергетичного виробництва ПАТ «Квазар».


27.05.2016 звільнено Голова правлiння Мартинов Геннадiй Миколайович СН 384593
20.11.1996 Мiнським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ УМВС України у Київськi областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року звiльнено Мартинова Геннадiя Миколайовича з посади Голови правлiння, паспорт серiя СН №384593 виданий Мiнським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ УМВС України у Київськi областi 20.11.1996р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi становить 6 рокiв.

27.05.2016 звільнено Член правлiння Трунденко Володимир Петрович СН 928620
15.10.1998 Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року звiльнено Трунденко Володимира Петровича, з посади члена правлiння, паспорт серiя СН №928620 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 15.10.1998р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi становить 3 роки.
27.05.2016 звільнено Член правлiння Голотюк Валентин Миколаєвич ТТ 057845
02.07.2011 Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0.02
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року звiльнено Голотюка Валентина Миколайовича, з посади члена правлiння, паспорт серiя ТТ №057845 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 02.07.2011р., який володiє 0,02 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi становить 6 рокiв.
27.05.2016 обрано Голова правлiння Смолич Олександр Сергiйович СО 741995
24.10.2001 Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року року переобрано Смолича Олександра Сергiйовича, Головою правлiння - членом правлiння, паспорт серiя СО №741995 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 24.10.2001р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена правлiння ПАТ «Квазар».


27.05.2016 обрано Член правлiння Банiт Вiктор Андрiйович СН 654871
18.12.1997 Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0.003
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року продовжено повноваження/переобрано Банiта Вiктора Андрiйовича, членом Правлiння, паспорт серiя СН №654871 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.12.1997р., який володiє 0,003 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Директора Департаменту з виробництва пластин, член правлiння ПАТ "Квазар"

27.05.2016 обрано Член правлiння Янiцький Василь Костянтинович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року обрано Янiцького Василя Костянтиновича, членом правлiння, паспорт серiя - не має згоди на розкриття паспортних даних, виданий - не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Головного бухгалтера ПАТ «Квазар».27.05.2016 обрано Першого заступника Голови правлiння Пiвчук Тетяна Вiталiївна дн дн
дн
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року обрано Пiвчук Тетяну Вiталiївну, Першим заступником Голови правлiння - членом правлiння, паспорт серiя - не має згоди на розкриття паспортних даних, виданий - не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду Директора Департаменту iз захисту корпоративних прав, Директора Департаменту з юридичних питань ПАТ «Квазар».