Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Мартинов Геннадiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Квазар"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04136 мiсто Київ Пiвнiчно - Сирецька, 3
4. Код за ЄДРПОУ 14314038
5. Міжміський код та телефон, факс 044 205 34 50 044 205 34 05
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=250 в мережі Інтернет 22.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2015 припинено повноваження Член правлiння Кудла Ростислав Теодозiйович ВМ 279461
28.01.1997 Корольовським РВ ГУ УМВС України у Житомирськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 21 квiтня 2015 року припинено повноваження Кудли Ростислава Теодозiйовича, члена Правлiння, паспорт серiя ВМ №279461 виданий Корольовським РВ ГУ УМВС України у Житомирськiй областi 28.01.1997р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi обрання його до складу Ревiзiйної комiсiї. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 21.04.2015р.
21.04.2015 обрано Член правлiння Банiт Вiктор Андрiйович СН 654871
18.12.1997 Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0.003
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 21 квiтня 2015 року обрано Банiта Вiктора Андрiйовича, членом Правлiння, паспорт серiя СН №654871 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.12.1997р., який володiє 0,003 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Директора Департаменту з виробництва пластин ПАТ «Квазар».
21.04.2015 обрано Голова правлiння Мартинов Геннадiй Миколайович СН 384593
20.11.1996 Мiнським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ УМВС України у Київськi областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 21 квiтня 2015 року переобрано Мартинова Геннадiя Миколайовича, Головою правлiння, паспорт серiя СН №384593 виданий Мiнським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ УМВС України у Київськi областi 20.11.1996р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Голови правлiння ПАТ «Квазар».

21.04.2015 обрано Член правлiння Голотюк Валентин Миколайович ТТ 057845
20.07.2011 Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0.02
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 21 квiтня 2015 року переобрано Голотюка Валентина Миколайовича, членом правлiння, паспорт серiя ТТ №057845 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 02.07.2011р., який володiє 0,02 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена правлiння ПАТ «Квазар».

21.04.2015 обрано Член правлiння Трунденко Володимир Петрович СН 741995
15.10.1998 Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 21 квiтня 2015 року переобрано Трунденко Володимира Петровича, членом правлiння, паспорт серiя СН №741995 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 15.10.1998р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду директора департаменту економiчного аналiзу i органiзацiї оплати працi, директора фiнансового члена правлiння ПАТ «Квазар».
21.04.2015 обрано Член правлiння Смолич Олександр Сергiйович СО 741995
24.10.2001 Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 21 квiтня 2015 року переобрано Смолича Олександра Сергiйовича, членом правлiння, паспорт серiя СО №741995 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 24.10.2001р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена правлiння ПАТ «Квазар».