Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Мартинов Геннадiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Квазар"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04136 мiсто Київ Пiвнiчно - Сирецька, 3
4. Код за ЄДРПОУ 14314038
5. Міжміський код та телефон, факс 044 205 34 50 044 205 34 05
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=250 в мережі Інтернет 20.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Золотухiн Валерiй Тихонович СН 798584
02.04.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.28
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Золотухiна Валерiя Тихоновича, члена Наглядової ради, паспорт серiя СН №798584, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.04.1998р., який володiє 0,28 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
17.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Любченко Вадим Михайлович QE 006143
20.04.2011 Мiссiсага/Канада
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Любченко Вадима Михайловича, члена Наглядової ради, паспорт серiя QE №006143, виданий Мiссiсага/Канада 20.04.2011р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
17.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Монаков Сергiй Владленович МЕ 971657
03.12.2009 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
1.07
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Монакова Сергiя Владленовича, члена Наглядової ради, паспорт серiя МЕ№ 971657 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 03.12.2009р., який володiє 1,07 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
17.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Дмитерчук Богдан Петрович СН 580971
16.09.1997 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.015
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Дмитерчука Богдана Петровича, члена Наглядової ради, паспорт серiя СН №580971, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 16.09.1997р., який володiє 0,015 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.

17.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Вострєйкiн Яков Якович д/н 601389
26.04.2002 ВВС Советского р-ну, м. Брянська
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Вострєйкiна Якова Яковича, члена Наглядової ради, паспорт серiя д/н №601389 виданий ВВС Советского р-ну, м. Брянська 26.04.2002р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
17.04.2015 припинено повноваження Член Нагляддової ради Берiнгов Сергiй Борисович СО 243377
19.10.1999 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
11.87
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Берiнгова Сергiя Борисовича, члена Наглядової ради, паспорт серiя СО №243377 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 19.10.1999р., який володiє 11,87 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
17.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Примак Вiктор Степанович СО 436071
27.07.2000 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.00028
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Примака Вiктора Степановича, члена Наглядової ради, паспорт серiя СО №436071 виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 27.07.2000р., який володiє 0,00028 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
17.04.2015 обрано Член Наглядової ради Монаков Сергiй Владленович МЕ 971657
03.12.2009 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
1.07
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано Монакова Сергiя Владленовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя МЕ №971657 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 03.12.2009р., який володiє 1,07 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради.
17.04.2015 обрано Член Наглядової ради Дмитерчук Богдан Петрович СН 580971
16.09.1997 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.015
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано Дмитерчука Богдана Петровича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СН №580971, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 16.09.1997р., який володiє 0,015 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
17.04.2015 обрано Член Наглядової ради Золотухiн Валерiй Тихонович СН 798584
02.04.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.28
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано Золотухiна Валерiя Тихоновича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СН №798584, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.04.1998р., який володiє 0,28 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
17.04.2015 обрано Член Наглядової ради Берiнгов Сергiй Борисович СО 243377
Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
11.87
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано Берiнгова Сергiя Борисовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СО №243377 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 19.10.1999р., який володiє 11,87 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
17.04.2015 обрано Член Наглядової ради KM Secure Korp. д/н 1430472
д/н
66.91
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано KM Secure Korp. (КМ СЕК'ЮР КОРП.) (Канада) – юридична особа, членом Наглядової ради, паспорт серiя д/н., реєстрацiйний код 1430472, яка володiє 66,91 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: д/н

17.04.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Мартинюк Олександр Михайлович СН 512540
06.06.1997 Мiнським РУГУ МВС Українив м. Києвi
0.28
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Мартинюка Олександра Михайловича, члена Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя СН №512540 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 06.06.1997р., який володiє 0,28 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
17.04.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Омельчук Лариса Володимирiвна СН 214262
04.07.1996 Радянським РУГУ МВС УКраїни в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Омельчук Лариси Володимирiвни, члена Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя СН №214262 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 04.07.1996р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
17.04.2015 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Гончарук Парасков’я Ларiонiвна СН 580642
09.09.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Гончарук Парасков’я Ларiонiвна, члена Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя СН №580642 виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 09.09.1997р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
17.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Кудла Ростислав Теодозiйович ВМ 279461
28.01.1997 Корольовським РВ ГУ УМВС України у Житомирськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано Кудлу Ростислава Теодозiйовича, членом Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя ВМ №279461 виданий Корольовським РВ ГУ УМВС України у Житомирськiй областi 28.01.1997р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена правлiння, в.о. Директора з маркетингу та продажу-начальник вiддiлу маркетингу ПАТ «Квазар».
17.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Кудла Ростислав Теодозiйович ВМ 279461
28.01.1997 Корольовським РВ ГУ УМВС України у Житомирськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано Кудлу Ростислава Теодозiйовича, членом Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя ВМ №279461 виданий Корольовським РВ ГУ УМВС України у Житомирськiй областi 28.01.1997р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена правлiння, в.о. Директора з маркетингу та продажу-начальник вiддiлу маркетингу ПАТ «Квазар».
17.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Омельчук лариса Володимирiвна СН 214262
04.07.1996 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано Омельчук Ларису Володимирiвну, членом Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя СН №214262 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 04.07.1996р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї.
17.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Осадча Свiтлана Олександрiвна МЕ 045108
08.06.2002 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року Осадчу Свiтлану Олександрiвну, членом Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя МЕ №045108 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 08.06.2002р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду бухгалтера I категорiї ПАТ «Квазар».