Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Янiцький Василь Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Квазар"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04136 мiсто Київ Пiвнiчно - Сирецька, 3
4. Код за ЄДРПОУ 14314038
5. Міжміський код та телефон, факс 044 205 34 12 044 205 34 05
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=250 в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Монаков Сергiй Владленович МЕ 971657
03.12.2009 Подiльським РУ ГУ МВС України
6.14
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/переобрано Монакова Сергiя Владленовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя МЕ№ 971657 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 03.12.2009р., який володiє розмiр пакета акцiй 6,14 % в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Є представником акцiонера КМ СЕК'ЮР КОРП. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради.
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради Дмитерчук Богдан Петрович СН 580971
16.09.1997 Шенчвенкiвським РУ ГУ МВС України
0.015
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/переобрано Дмитерчука Богдана Петровича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СН №580971, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 16.09.1997р., який володiє 0,015 % розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради Золотухiн Валерiй Тихонович СН 243377
02.04.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.04.1998р.
0.28
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/переобрано Золотухiна Валерiя Тихоновича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СН №798584, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.04.1998р., який володiє 0,28 % пакет акцiй в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради Юденко Олександр Дмитрович ДН ДН
ДН
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/переобрано Юденко Олександра Дмитровича, членом Наглядової ради. Не має згоди на розкриття паспортних данних. Який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi с. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства". Є представником акцiонера Монакова Сергiя Владленовича. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання три роки. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради, директор департаменту "Солар АА" ПАТ "Квазар".
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради Банiт Вiктор Андрiйович СН 654871
18.12.1997 Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0.003049
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано Банiта Вiктора Андрiйовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СН №654871 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.12.1997р,
володiє пакетом акцiй 0,003049% в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Директора департаменту виробництва пластин, директор ДП "Квазар - 4".
27.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Берiнгов Сергiй Борисович СО 243377
19.01.1999 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
11.87
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2017 року припинено повноваження Берiнгова Сергiя Борисовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СО №243377 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 19.10.1999р., який володiє 11,87 % пакетом акцiй в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.04.1996р.