Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Смолич Олександр Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 31.01.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Квазар"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04136 Київ Пiвнiчно - Сирецька, 3
4. Код за ЄДРПОУ 14314038
5. Міжміський код та телефон, факс 0442053412 0442053405
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.01.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 23 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 02.02.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=250 в мережі Інтернет 02.02.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.01.2018 припинено повноваження Голова правлiння Смолич Олександр Сергiйович СН 928620
15.10.1998 Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 30. 01. 2018 року звiльнено/припинено повноваження Смолича Олександра Сергiйовича, з посади Голови правлiння, паспорт серiя СН №928620 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 15.10.1998р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi заяви, Статуту та Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi становить 3 роки.
30.01.2018 припинено повноваження Член правлiння Субботiн Юрiй Миколаєвич СО 244442
28.11.1999 Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 30. 01. 2018 року припинено повноваження Субботiна Юрiя Миколайовича, членом правлiння, паспорт серiя СО №244442 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 28.11.1999р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi заяви, Статуту та Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi становить 3 роки.
30.01.2018 припинено повноваження Член правлiння Банi Вiктор Андрiйович СН 654871
18.12.1997 Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0.003
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 30. 01. 2018 року припинено повноваження Банiта Вiктора Андрiйовича, члена Правлiння, паспорт серiя СН №654871 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.12.1997р., який володiє 0,003 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi заяви, Статуту та Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi становить 3 роки.
30.01.2018 обрано Голова правлiння Янiцький Василь Костянтинович б/н б/н
б/н
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 30.01. 2018 року обрано з 01.02. 2018р. Янiцького Василя Костянтиновича, Головою правлiння, паспорт серiя - не має згоди на розкриття паспортних даних, виданий - не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi заяви, Статуту та Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Головного бухгалтера, члена правлiння ПАТ «Квазар».
30.01.2018 обрано Перший заступник голови правлiння Пiвчук Тетяна Вiталiївна б/н б/н
б/н
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 30.01. 2018 року обрано/продовжено повноваження Пiвчук Тетяну Вiталiївну, Першим заступником Голови правлiння - членом правлiння, паспорт серiя - не має згоди на розкриття паспортних даних, виданий - не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Статуту та Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду Першого заступника голови правлiння, Директора Департаменту iз захисту корпоративних прав.
30.01.2018 обрано Член правлiння Бай Iван Петрович б/н б/н
б/н
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 30.01. 2018 року обрано Бая Iвана Петровича, членом правлiння, паспорт серiя - не має згоди на розкриття паспортних даних, виданий - не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Статуту та Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду заступника директора департаменту енергетичного виробництва.