Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Смолич Олександр Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.01.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Квазар"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04136 мiсто Київ Пiвнiчно - Сирецька, 3
4. Код за ЄДРПОУ 14314038
5. Міжміський код та телефон, факс 044 2053450 044 2053405
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.01.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн.) Сума, на яку зменшується статутний капітал (тис. грн.) Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн.) Спосіб зменшення статутного капіталу
1 2 3 4 5 6
1 30.01.2018 18034 12984 5050 статутний капiтал товариства, з якого здiйснюється видiл, зменшується на суму розмiру статутного капiталу товариства, що створюється шляхом видiлу, та на загальну номiнальну вартiсть акцiй, якi не пiдлягають конвертацiї.
Зміст інформації:
29.01.2018р. Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Квазар» прийнято рiшення розподiлити статутний капiтал ПАТ «КВАЗАР» мiж ПАТ «КВАЗАР» та ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРIПТА» наступним чином:
1. статутний капiтал ПАТ «КВАЗАР» становить 5 033 910 (п'ять мiльйонiв тридцять три тисячi дев’ятсот десять) гривень 00 копiйок, подiлений на 359 565 (триста п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот шiстдесят п’ять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 14,00 гривень (чотирнадцять гривень 00 копiйок) кожна акцiя. Кiлькiсть привiлейованих акцiй - 0 (нуль);
2. статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРIПТА» становить 12 944 340,00 (дванадцять мiльйонiв дев’ятсот сорок чотири тисячi триста сорок гривень) 00 копiйок, подiлений на 359 565 (триста п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот шiстдесят п’ять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 36,00 гривень (тридцять шiсть гривень 00 копiйок) кожна акцiя. Кiлькiсть привiлейованих акцiй - 0 (нуль).
Причини, якi обумовили таке рiшення - видiл з приватного акцiонерного товариства «Квазар» приватного акцiонерного товариства «КРIПТА».

Iнформацiя про розмiр статутного капiталу на дату прийняття рiшення про його зменшення: 18 033 650,00 грн.
Розмiр статутного капiталу пiсля зменшення: 5 033 910,00 грн.
Сума, на яку зменшується статутний капiтал: 12 999 740,00 грн.
Частка (у вiдсотках), на яку зменшується статутний капiтал: 72,09 %
Спосiб зменшення статутного капiталу: статутний капiтал товариства, з якого здiйснюється видiл, зменшується на суму розмiру статутного капiталу товариства, що створюється шляхом видiлу, та на загальну номiнальну вартiсть акцiй, якi не пiдлягають конвертацiї.
Загальна номiнальна вартiсть акцiй, якi не пiдлягають конвертацiї становить 55 400,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на день прийняття рiшення – 322 605.
Кiлькiсть голосуючих акцiй та їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у вiдсотках), щодо кожного з членiв наглядової ради товариства станом на день прийняття рiшення:
1. Монаков Сергiй Владленович – 22145 шт., що складає 6,86%
2. Дмитерчук Богдан Петрович – 0 шт., що складає 0%
3. Золотухiн Валерiй Тихонович - 0 шт., що складає 0%
4. Берiнгов Сергiй Борисович – 42 824 шт., що складає 13, 27%
5. Юденко Олександр Дмитрович - 0 шт., що складає 0%

Кiлькiсть голосуючих акцiй та їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у вiдсотках), щодо кожного з членiв виконавчого органу, станом на день прийняття рiшення:
1.Смолич Олександр Сергiйович -0 шт., що складає 0%
2.Пiвчук Тетяна Вiталiївна - 0 шт., що складає 0%
3.Янiцький Василь Костянтинович - 0 шт., що складає 0%
4.Субботiн Юрiй Миколайович - 0 шт., що складає 0%
5.Банiт Вiктор Андрiйович - 0 шт., що складає 0%
Кiлькiсть голосуючих акцiй та їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (у вiдсотках), щодо кожного з акцiонерiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй станом на день прийняття рiшення:
1. Берiнгов Сергiй Борисович – 42 824 шт., що складає 13, 27%
2. КМ Секюр Корп. – 241 327 шт., що складає 74,81%