Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Смолич Олександр Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.12.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Квазар"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04136 м. Київ Пiвнiчно - Сирецька, 3
4. Код за ЄДРПОУ 14314038
5. Міжміський код та телефон, факс 044 205 34 12 044 205 34 05
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 06.12.2017 Публiчне акцiонерне товариство "Квазар" Приватне акцiонертне товариство "Квазар"
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Квазар» (далi Товариство) прийнято рiшення вiд 04.12.2017 року про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. Затверджено нове найменування товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР» (повне найменування Товариства до змiни) на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР» (повне найменування Товариства пiсля змiни). Затверджено нову редакцiю статуту Товариства та внутрiшнiх положень. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 06.12.2017р.