Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Смолич Олександр Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.12.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Квазар"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04136 мiсто Київ Пiвчнiчно - сирецька, 3
4. Код за ЄДРПОУ 14314038
5. Міжміський код та телефон, факс 044 205-34-12 044 205-34-05
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.12.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=250 в мережі Інтернет 05.12.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.12.2017 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Осадча Свiтлана Олександрiвна МЕ 045108
05.06.2002 Подiльським РУ ГУ МВС України
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.12.2017р. припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї, голови Ревiзiйної комiсiї Осадчої Свiтлани Олександрiвни паспорт серiя МЕ №045108 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 08.06.2002р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з 30.06.2016р. Нiкого не призначено (не обрано) на посаду замiсть особи повноваження якої припинено.
04.12.2017 припинено повноваження Ззаступник голови Ревiзiйної комiсiї Шмакова Марiя Юрiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.12.2017р. припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї, заступника голови Ревiзiйної комiсiї Шмакової Марiї Юрiївни, вiдсутня згода на розкриття персональних даних, яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з 30.06.2016р. Нiкого не призначено (не обрано) на посаду замiсть особи повноваження якої припинено.
04.12.2017 припинено повноваження Серетар Ревiзiйної комiсiї Омельчук Лариса Володимирiвна СН 214262
05.07.1996 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.12.2017р. припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї, секретаря Ревiзiйної комiсiї Омельчук Лариси Володимирiвни паспорт серiя СН №214262 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 04.07.1996р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з 30.06.2016р. Нiкого не призначено (не обрано) на посаду замiсть особи повноваження якої припинено.