Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


28.04.2009

Постанова № 240 – КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 240 – КУ

м.Київ

2009-04-28

Я, начальник відділу територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві – Керімов Раміз Ракіфович, уповноважена особа Комісії на підставі доручення виданого начальником територіального управління Комісії у м. Києві – Арсірія Ярослава Олександровича від 08.01.2009 року №12-КУ та на підставі Акта планової перевірки провадження діяльності на ринку цінних паперів ВАТ «Квазар» від 08.04.2009 року розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів (керівник та/або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з»явився) у відношенні ВАТ «Квазар» (код за ЄДРПОУ 14314038; місцезнаходження: - 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 14 тел.: (044) 205-33-97,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 08.04.2009 року №279-КУ винесеного у відношенні ВАТ «Квазар» встановлено факт порушення наступних вимог законодавства: - п.п. ґ п.2.1.1. рішення Комісії від 11.12.2003 № 571 Про затвердження Принципів корпоративного управління, а саме: - Емітент ВАТ «Квазар» не залишив Довіреності акціонерів (належним чином засвідчені копії) у документах щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, які зберігаються разом із протоколами загальних зборів акціонерів товариства.. Згідно вимог п.п. ґ п.2.1.1. рішення Комісії №571 Довіреності акціонерів (належним чином засвідчені копії) повинні залишатися у документах щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах і зберігатися разом із протоколами загальних зборів акціонерів товариства. - п.3.11. Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств", яке затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.1998 року № 199 та зареєстроване в Міністерстві Юстиції України 10 березня 1999 року за № 149/3442 (далі – Положення №199), а саме: - Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах ВАТ «Квазар» призначених на 27.12.2008 року проводилась на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Квазар» складеного станом не на дату проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Квазар», а саме реєстр складений станом на 24.06.2008 року. Згідно вимог п.3.11. Положення №199 реєстр власників іменних цінних паперів (зведений обліковий реєстр цінних паперів) повинен бути складений на дату проведення загальних зборів у письмовій формі, з прошитими та прошнурованими сторінками, засвідчений підписом та скріплений печаткою реєстратора (депозитарія). - п.1. Рішення «Про розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів», яке затверджено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 №324 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2006 року за №698/12572 (далі – Рішення №324), а саме: - До порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Квазар», які було призначено на 27.12.2008 року було включено питання про «Звіт правління та ревізійної комісії про господарську діяльність товариства у 2007 р.» та ВАТ «Квазар» до публікацій в ЗМІ (газета «Голос України» від 11.11.2008 року та газета «Народна армія» від 07.11.2006 року №207 (4090), не була додана інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Квазар». Згідно п.1. Рішення №324 акціонерні товариства в загальному повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерних товариств, що публікується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку зазначають час і місце проведення зборів та порядок денний, до якого додається інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за рекомендованою формою. - п.10. ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (зі змінами та доповненнями), а саме: На запити керівника робочої групи від 28.01.09 та від 28.01.09 (зареєстровано 02.02.09 за вих. №152), які подавались на підставі п. 4.2. Правил проведення перевірок діяльності емітентів та саморегулівних організацій на ринку цінних паперів емітентом ВАТ «Квазар» в терміни зазначені в запиті не було надано належним чином засвідченних копій наступних документів: - Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів; - Аудиторський висновок, який підтверджує повноту сплати статутного фонду Товариства; - акт прийому – передачі документів для формування системи реєстру ВАТ «Квазар»; - Рішення уповноваженого органу Товариства про передачу ведення системи реєстру реєстратору Київського ГРУ «Приват Банку» та заключення умов договору на ведення реєстру; - Інформація надана ВАТ «Квазар» до реєстратора по прийнятих рішеннях на загальних зборах акціонерів ВАТ «Квазар» від 27.12.2008 року з підтверджуючими документами; - Особлива інформація, яка подавалась до Комісії та її територіальних органів ВАТ «Квазар» за період з 01.12.2008 року по 27.01.2009 року; - У разі якщо акціонерами були передані свої повноваження іншим особам, надати довіреності усіх уповноважених осіб, які були зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «Квазар» від 27.12.2008 року; - У разі якщо до товариства надходили скарги від акціонерів товариства (їх представників) щодо реєстрації та/або проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Квазар» від 27.12.2008 року надати відповідні скарги та відповіді надані товариством на них. - У разі, якщо були внесені зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Квазар» від 27.12.2008 року, надати документи на підставі яких було внесено відповідні зміни, публікації в ЗМІ та документи, які підтверджують факт персонального повідомлення акціонерів Товариства про дані зміни; Крім того, довідку: - про розрахункові рахунки товариства (Банк, МФО); - про філії та представництва ВАТ «Квазар», дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, підпорядковані підрозділи Товариства; - про посадових осіб Товариства (згідно ст.89 Господарського кодексу України). Відповідно до п.10. ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (зі змінами та доповненнями)Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов`язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства. Письмових пояснень та зауважень ВАТ «Квазар» до територіального управління Комісії у м. Києві надано не було та на розгляд справи керівник та/або представник ВАТ «Квазар» не з»явились. Відповідно до 5 ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносити попередження. Враховуючи вищевикладене на підставі п. 5 ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пункту 3 розділу VІІ, пункту 1.5 розділу ХVІІ, п.1 розділу ХІV Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Комісії від 11.12.2007 року № 2272, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.02.2008 року за №120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку накласти на ВАТ «Квазар» санкцію у вигляді попередження. 2. Винести у відношенні ВАТ «Квазар» розпорядження про усунення порушень законодавств про цінні папери 3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.