Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2018
Дата публікації 26.03.2018 16:12:21
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Яніцький Василь Костянтинович - Голова правління. Тел: 044 205-34-12
E-mail* Pivchuk_T@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР" (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 14314038, місцезнаходження - 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, повідомляє, чергові загальні збори акціонерів відбудуться «27»  квітня 2018 року о 12:00 год. за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус, третій поверх, кім. № 328.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора),  затвердження річного звіту товариства, розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради обраних рішеннмя загальних зборів акціонерів від 28.04.2017р.

4. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради строком на три роки.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.   

Реєстрація учасників відбуватиметься 27 квітня 2018 року з 11:00 год. до 11:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «23» квітня 2017р.

Повідомляємо, про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» та Статутом товариства, якими акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, у строки та в порядку передбаченому Статутом товариства та зазначеним законом.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус, третій поверх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 12.00, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус, третій поверх, кім. № 328. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Перший заступник голови правління  Півчук Т.В., тел. (044) 205-34-12.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kvazar.com (адреса сторінки - http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245).

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати лічильну комісію у наступному складі:         Голова лічильної комісії - Луканьов Юрій Іванович; член лічильної комісії -    Іванова Валентина Григорівна; член лічильної комісії  - Кисельова Раїса Петрівна.

По питанню №2: Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік, за результатами збиткової фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. 

По питанню №3: Припинити повноважень членів наглядової ради обраних рішеннмя загальних зборів акціонерів від 28.04.2017р.

По питанню №4:  Обрати   до   Наглядової  ради   таких осіб:

1. Монаков Сергій Владленович;

2. Дмитерчук Богдан Петрович;

3. Золотухін Валерій Тихонович;

4. Берінгов Сергій Борисович;

 5. Юденко Олександр Дмитрович.

По питанню №5:  Затвердити/продовжити умови цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, із встановленням розміру винагороди згідно штатного розпису, уповноважити Голову правління на підписання зазначених договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

183 579

186 031

Основні засоби (за залишковою вартістю)

79 363

88 139

Довгострокові фінансові інвестиції

1526

1526

Запаси

14 563

19 124

Сумарна дебіторська заборгованість

86 508

76 774

Грошові кошти та їх еквіваленти

741

258

Власний капітал

-76 396

-41 501

Зареєстрований (пайовий /статутний)  капітал

18 034

18 034

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-156 155

-121 281

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

472

1 681

Поточні зобов'язання і забезпечення

259 503

225 851

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-57 777

-28 908

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-160,19219

-80,15016

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

360 673

360 673

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Яніцький Василь Костянтинович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2018
(дата)