Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.12.2017
Дата публікації 24.11.2017 10:49:53
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Смолич Олександр Сергійович - Голова правління. Тел: 044 205-34-12
E-mail* Pivchuk_T@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР" (надалі – Емітент), код за ЄДРПОУ- 14314038, місцезнаходження - 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, повідомляє, позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 грудня 2017 року о 12:00 год. за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

Перелік питань проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
  3. Про виділ акціонерного товариства з Емітента.
  4. Про порядок і умови виділу акціонерного товариства з Емітента.
  5. Про створення нового акціонерного товариства  шляхом виділу з Емітента (із зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити).
  6. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про виділ акціонерного товариства з Емітента.

Реєстрація учасників відбуватиметься 25 грудня 2017 року з 11:00 год. до 11:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19 грудня 2017р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Перший заступник голови правління  Півчук Т.В., тел. (044) 205-34-12.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kvazar.com (адреса сторінки - http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245).

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №219 від 17.11.2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Смолич Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.11.2017
(дата)