Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 04.12.2017
Дата публікації 17.11.2017 09:39:58
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Смолич Олександр Сергійович - Голова правління. Тел: 044 205-34-12
E-mail* Pivchuk_T@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР" (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 14314038, місцезнаходження - 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, повідомляє, позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 04 грудня 2017 року о 12:00 год. за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328. у відповідності із нормами зазначеними в ч.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Перелік питань проекту порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства. 5.Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства. 6.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства. 7.Внесення змін до внутрішніх положень та затвердження положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін та затвердження внутрішніх положень Товариства. 8.Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства. 9. Про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії Реєстрація учасників відбуватиметься 04 грудня 2017 року з 11:00 год. до 11:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28 листопада 2017р. З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «КВАЗАР», третій поверх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «КВАЗАР», третій поверх, кім. № 328. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Перший заступник голови правління Півчук Т.В., тел. (044) 205-34-12. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: адреса сторінки - http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245) Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №219 від 17.11.2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Смолич Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.11.2017
(дата)