Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 16.03.2017 10:39:33
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Смолич Олександр Сергійович - Голова правління. Тел: 044 205-34-12
E-mail* Pivchuk_T@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства  «Квазар» (код ЄДРПОУ 14314038)

повідомляємо Вас про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

 

1.Дата, час та місце  проведення загальних зборів:

«28» квітня 2017р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

2.Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

«28» квітня 2017р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв.

3.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«24» квітня  2017 року

4.Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 

  1. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії;
  2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
  3. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними;
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

5.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 327, Перший заступник голови правління  Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:00 до 10:00 на підставі заяви. Т. 205-34-12,  адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://www.kvazar.com/

 

5-1.  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245

6. Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрати лічильну комісію

2. Припинити повноваження членів Наглядової ради

3. Кумулятивне голосування

4. Затвердити звіт органів управління Товариства, річний звіт Товариства за 2016 рік, за 2016 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

186 031

182 656

Основні засоби (за залишковою вартістю)

88 139

81 291

Довгострокові фінансові інвестиції

1526

1 526

Запаси

19 124

15 319

Сумарна дебіторська заборгованість

76 774

71 953

Грошові кошти та їх еквіваленти

258

115

Власний капітал

-41 501

-11 093

Статутний капітал

18 034

18 034

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-121 281

-90 922

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 681

1 753

Поточні зобов'язання і забезпечення

225 851

191 996

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-80,15016

-140,32656

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

360 673

360 673

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: у бюлетені "Відомості НКЦПФР "№ 52 від 17.03.17р

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Смолич Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2017
(дата)