Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.06.2016
Дата публікації 24.05.2016 10:12:19
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Мартинов Геннадій Миколайович - Голова правління. Тел: 044 205-34-60
E-mail* Pivchuk_T@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства  «Квазар» (код ЄДРПОУ 14314038)

повідомляємо Вас про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

 

1.  Дата, час та місце  проведення загальних зборів:

«30» червня 2016 р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

«30» червня 2016р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«26» червня  2016 року

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

  1. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії.
  2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
  3. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними;
  4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
  5. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії;
  6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015рік;
  7. Прийняття рішення про зміну умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з АТ «СБЕРБАНК».

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 327, Директор Департаменту з юридичних питань Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:00 до 10:00 на підставі заяви. Т. 205-34-12,  адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245

 

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

182 656

191 693

Основні засоби

81 291

84 220

Довгострокові фінансові інвестиції

  1 526

  1 526

Запаси

15 319

18 274

Сумарна дебіторська заборгованість

71 953

74 472

Грошові кошти та їх еквіваленти

    115

    101

Нерозподілений прибуток

   

Власний капітал

( 11 093 )

39 546

Статутний капітал

18 034

18 034

Довгострокові зобов'язання

   1 753

   1 554

Поточні зобов'язання

191 996

150 593

Чистий прибуток (збиток)

( 90 922 )

( 40 150 )

Середньорічна кількість акцій (шт.)

360 673

360 673

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

   366

   449

 

  1. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Відомості НКЦПФР №90(2344) від 13.05.2016р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Голова Правління Мартинов Г.М. 24.05.2016р. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мартинов Геннадій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.05.2016
(дата)