Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2015
Дата публікації 30.03.2015 16:04:39
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Мартинов Геннадій Миколайович - Голова Правління. Тел: (044)205-34-60
E-mail* pivchuk_t@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”КВАЗАР” повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, які скликані на «17» квітня 2015р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «17» квітня 2015р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв. Відповідно до ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” на підставі пропозиції акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих іменних акцій Товариства про включення нових питань та проектів рішень та які підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів шляхом включення нових питань та проектів рішень та до яких Товариство не має права вносити зміни, ПОВІДОМЛЯЄМО: Порядок денний Загальних зборів ПАТ "КВАЗАР" доповнено наступними питаннями: 7. Прийняття рішення щодо фіксації технічними засобами ходу загальних зборів з у відповідності до ч. 4 статті 40 Закону України ”Про акціонерні товариства”; Проект рішення: Прийняти рішення щодо фіксації технічними засобами ходу загальних зборів. 8. Щодо виконання Товариством вимог чинного законодавства стосовно корпоративного управління, забезпечення та захисту прав акціонерів. Проект рішення: Прийняти до уваги. Здійснити дії щодо виконання всіх вимог чинного законодавства стосовно корпоративного управління Товариства, забезпечення та захисту прав акціонерів. Наглядова рада Товариства
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Мартинов Геннадій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2015
(дата)