Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2015
Дата публікації 16.03.2015 12:35:14
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Мартинов Геннадій Миколайович - Голова Правління. Тел: (044)205-34-60
E-mail* pivchuk_t@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства «Квазар» (код ЄДРПОУ 14314038) повідомляємо Вас про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться: 1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: «17» квітня 2015р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «17» квітня 2015р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв. 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «13» квітня 2015 року 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; 2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду; 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними; 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії; 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014рік; 6. Прийняття рішення про зміну умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», попереднє схвалення значних правочинів. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 307, Директор Департаменту із захисту корпоративних прав Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:00 до 10:00 на підставі заяви. т. 205-34-56. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)* Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 191 693 192 948 Основні засоби 84 220 77 669 Довгострокові фінансові інвестиції 1 526 1 526 Запаси 18 274 32 707 Сумарна дебіторська заборгованість 74 257 65 128 Грошові кошти та їх еквіваленти 101 2 060 Нерозподілений прибуток - - Власний капітал 39 546 84 025 Статутний капітал 18 034 18 034 Довгострокові зобов'язання 1 554 70 667 Поточні зобов'язання 150 593 38 256 Чистий прибуток (збиток) 44 173 (8 191) Середньорічна кількість акцій (шт.) 360 673 360 673 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 449 518 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Відомості НКЦПФР №51 від 17.03.2015 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова правління Мартинов Г.М.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Мартинов Геннадій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2015
(дата)