Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.04.2014
Дата публікації 24.03.2014 11:06:53
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Мартинов Геннадій Миколайович - Голова Правління. Тел: (044)205-34-60
E-mail* pivchuk_t@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства «Квазар» (код ЄДРПОУ 14314038)
повідомляємо Вас про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: «25» квітня 2014р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «25» квітня 2014р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «21» квітня 2014 року
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління товариства, затвердження річного звіту товариства за 2013 рік;
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік;

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 307, Директор Департаменту із захисту корпоративних прав Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:30 до 12:00 на підставі заяви. т. 205-34-56.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 192 948 197 326
Основні засоби 77 669 83 434
Довгострокові фінансові інвестиції 1 526 1 526
Запаси 32 707 28 380
Сумарна дебіторська заборгованість 65 128 68 280
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 060 400
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 84 025 92 444
Статутний капітал 18 034 18 034
Довгострокові зобов'язання 70 667 80 610
Поточні зобов'язання 38 256 23 208
Чистий прибуток (збиток) (8 191) (19 371)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 360 673 360 673
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 518 638

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 56 від 24.03.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Мартинов Геннадій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2014
(дата)