Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.04.2013
Дата публікації 18.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Мартинов Геннадій Миколайович - Голова правління. Тел: 0442053450
E-mail* law@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація про проведення загальних зборів:
Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства «Квазар» (код ЄДРПОУ 14314038)
повідомляємо Вас про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: «19» квітня 2013р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «19» квітня 2013р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «16» квітня 2013 року
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління товариства, затвердження річного звіту товариства за 2012 рік;
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік;
4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Квазар».
5. Прийняття рішення про продовження строку дії Договору про відкриття кредитної лінії укладеного з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 307, Директор Департаменту із захисту корпоративних прав Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:30 до 12:00 на підставі заяви. т. 205-34-56.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 197 326 221 904
Основні засоби 83 434 91 940
Довгострокові фінансові інвестиції 1 526 1 526
Запаси 28 380 37 967
Сумарна дебіторська заборгованість 68 280 73 713
Грошові кошти та їх еквіваленти 400 1 020
Нерозподілений прибуток 31 923
Власний капітал 92 444 111 983
Статутний капітал 18 034 18 034
Довгострокові зобов'язання 80 610 88 355
Поточні зобов'язання 23 208 20 518
Чистий прибуток (збиток) (19 371) (24 101)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 360 673 360 673
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 638 725

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано Відомості ДК ЦП та ФР від «14»березня 2013 № 50Голова Правління ПАТ “Квазар” Г.М.Мартинов
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мартинов Геннадій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2013
(дата)