Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.04.2012
Дата публікації 27.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Мартинов Геннадій Миколайович - Голова правління. Тел: 0442053450
E-mail* law@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства «Квазар»
(код ЄДРПОУ 14314038) повідомляємо Вас про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться:
1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: «27» квітня 2012р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «27» квітня 2012р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «23» квітня 2012 року
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
2) затвердження річного звіту товариства за 2011 рік;
3) розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 рік;
4) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
5) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними;
6) обрання членів ревізійної комісії.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 307, Директор Департаменту із захисту корпоративних прав Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:30 до 12:00 на підставі заяви. т. 205-34-56.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 221904 274 153
Основні засоби 91940 96 099
Довгострокові фінансові інвестиції 1 526 1 526
Запаси 37 967 59 090
Сумарна дебіторська заборгованість 73 713 90 466
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 020 2 012
Нерозподілений прибуток 31 923 62 974
Власний капітал 111 983 143 166
Статутний капітал 18 034 18 034
Довгострокові зобов'язання 88 355 94 960
Поточні зобов'язання 20 518 35845
Чистий прибуток (збиток) (24 101) (10 756)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 360 673 360 673
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 725 956

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 26.03.2012 р. №57 Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мартинов Геннадій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2012
(дата)