Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.03.2019 22:28:02
Дата здійснення дії: 26.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"
Код за ЄДРПОУ:  14314038
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Квазар» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ-14314038, місцезнаходження - 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів  (надалі ЗЗА) відбудуться 26 квітня 2019 року о 12:00 год. за адресою: 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус, третій поверх, кім. № 328.

Перелік питань проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду .
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
  6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
  8. Внесення змін до статуту Товариства.

 

Реєстрація учасників відбуватиметься 26 квітня 2019 року з 11:00 год. до 11:45 год. за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА – 22 квітня 2019 року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 25 квітня 2019 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус, третій поверх, кім. № 329 кожного вівторка з 09:30 до 13:00; а в день проведення ЗЗА – за місцем їх проведення за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус, третій поверх, кім. № 329.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Перший заступник голови правління  Пiвчук Тетяна Вiталiївна, (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 205-34-12.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: http://www.kvazar.com.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 14.03.2019 року: загальна кількість акцій – 359565 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 323670 шт.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Луканьова Юрія Івановича, Членом Лічильної комісії Іванову Валентину Григорівну, Членом Лічильної комісії Савченко Інну Миколаївну.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №5: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №6: Затвердити висновки зовнішнього аудиту.

По питанню №7: Чистий прибуток за 2018 рік у Товариства відсутній. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №8: Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР», шляхом викладення його в новій редакції (додається). Уповноважити   голову   та   секретаря   цих   Загальних   зборів   ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР» підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР» в новій редакції. Уповноважити   Голову правління  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР», забезпечити  здійснення  державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР» в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

 52 906

183 579

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

 27 322

  79 363

Запаси 

   4 099

  14 563

Сумарна дебіторська заборгованість  

 19 862

  86 508

Гроші та їх еквіваленти

        51

       741

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-175 951

-156 155

Власний капітал 

-152 361

  -76 396

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

     5 034

   18 034

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

    2 201

     472

Поточні зобов'язання і забезпечення

203 066

259 503

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-37 596

-57 777

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

359 565

360 673

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-104,55968

-160,19219

Наглядова Рада